Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen PABN en opdrachtgever, voor zover van de voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PABN, voor de uitvoering waarvan door PABN derden worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2
Alle offertes van PABN zijn geldig gedurende een termijn van 30 dagen na verzending van de offerte, tenzij op de offerte of anderszins anders is aangegeven. PABN kan niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen.

Artikel 3
De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, inclusief kantoorkosten, maar exclusief kosten aan derden, waaronder te begrijpen bijvoorbeeld griffiekosten en deurwaarderskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4
PABN behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PABN aangeeft dat ze nodig zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan PABN worden verstrekt.

Artikel 6
PABN is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien opdrachtgever diens verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 7

 1. PABN is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PABN kan worden gevergd.
 2. Indien PABN tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 8
Indien opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, is opdrachtgever verplicht de werkzaamheden die werden verricht te betalen.

Artikel 9
PABN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien zij daartoe wordt ge- of verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en niet krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10
In het geval van overmacht waardoor PABN haar verplichtingen niet kan nakomen, zal PABN met opdrachtgever in overleg treden om eventuele latere nakoming of de ontbinding van de overeenkomst te bespreken. Gedeeltelijke nakoming geeft PABN het recht het reeds nagekomen gedeelte van de overeenkomst in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 11

 1. Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door PABN aan te geven wijze.
 2. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen
  niet op.
 3. Indien betaling binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn uitblijft, ontvangt opdrachtgever een schriftelijk aanmaning.
 4. Indien betaling binnen de aanmaningstermijn van lid 3 uitblijft, ontvangt opdrachtgever een tweede schriftelijke aanmaning.
 5. Indien betaling binnen de tweede aanmaningstermijn van lid 4 uitblijft, zal door PABN aan opdrachtgever een toeslag van 15% van de hoofdsom in rekening worden gebracht ter compensatie van administratie- en incassokosten. Indien PABN feitelijk hogere kosten heeft gemaakt om het bestaan en/of de omvang van vorderingen op opdrachtgever te kunnen vaststellen en/of te innen, dan is opdrachtgever gehouden ook deze kosten te betalen. Opdrachtgever is tevens gehouden gerechtelijke kosten en executiekosten aan PABN te vergoeden.

Artikel 12

 1. PABN kan aan opdrachtgever een voorschot vragen voor de betaling van haar werkzaamheden en/of onkosten.
 2. PABN is bevoegd aan opdrachtgever tussentijds te factureren en opdrachtgever is gehouden de factuur te betalen.

Artikel 13

 1. PABN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. PABN is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 3. PABN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtgever zijn in artikel 14 genoemde geheimhoudingsplicht niet of onvoldoende is nagekomen of heeft nagelaten om tijdig acties te ondernemen om de daaruit voortvloeiende schade te beperken.

Artikel 14

 1. PABN zal bij de contacten met opdrachtgever, de behandeling van de schriftelijke stukken van opdrachtgever en de archivering van deze stukken, zoveel als mogelijk, de door opdrachtgever aangegeven zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid in acht nemen.
 2. PABN en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de offerte, aanbieding of overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij ze op grond van een wettelijke bepaling of gerechtelijke uitspraak verplicht zijn de vertrouwelijke informatie aan daartoe aangewezen derden te verstrekken en zij zich niet kunnen beroepen op een verschoningsrecht.

Artikel 15

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PABN partij is, is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nr. 27373391
BTW-id: NL001747615B88