Privacyverklaring

PABN, gevestigd te Zevenhuizen (Z-H) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27373391 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring legt uit hoe PABN met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Toepassing
Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie PABN persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers van de website www.pabn.nl;
c. alle overige personen die met PABN contact opnemen of van wie PABN persoonsgegevens verwerkt.

Verwerking van persoonsgegevens
PABN verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij derden.

Doeleinden verwerking
PABN verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan PABN uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Rechtsgrond
PABN verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om het BSN te registreren;
c. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers
PABN kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van PABN persoonsgegevens verwerken. PABN sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden
PABN deelt persoonsgegevens met derden alleen dan als dat in het kader van de uitvoering van de opdracht of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. PABN deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER
PABN geeft geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt PABN ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Bewaren van gegevens
PABN bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de overeengekomen opdracht uit te voeren. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt, worden uw gegevens niet langer dan een jaar bewaard. Voor (financieel-)administratieve gegevens hanteert PABN een bewaartermijn van 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
PABN kan deze privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van PABN gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Beveiligen
PABN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PABN maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Cookies
De website van PABN maakt geen gebruik van cookies in welke vorm dan ook of van andere vergelijkbare technologieën.

Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht contact op te nemen met PABN om te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop PABN persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met PABN.
PABN is als volgt te bereiken:
– postadres: Postbus 7, 2630 AA Nootdorp
– telefoon: 06-40623458
– e-mail: info@pabn.nl.
Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).